Oddlužení na míru.cz

 • Výhody oddlužení
 • Jak oddlužení funguje

 • Jak se počítají splátky
 • Další podmínky pro oddlužení
  + výjimky

 • Společné oddlužení manželů
 • Konkurzy firem
PDF verze

Výhody oddlužení

Oddlužení (osobní bankrot) má pro dlužníky řadu výhod

 • Poté co Vám soud povolí oddlužení přestávají běžet úroky z Vašich dluhů.
 • Po dobu oddlužení Vám nehrozí exekuce.
 • Není nutné splatit všechny dluhy, až 70% Vašich dluhů Vám bude odpuštěno.
 • Po pěti letech jste bez dluhů
 • Podáním návrhu na povolení oddlužení (osobního bankrotu) se vyhnete nákladům řízení a nákladům exekuce i zpeněžení Vašeho majetku.

Vyhnete se exekuci

Je známo, že systém vymáhání pohledávek v České republice prostřednictvím soudních exekutorů neúměrně zatěžuje dlužníky a že dluh, zejména kvůli odměně exekutora, často vzroste na mnohonásobek původní výše. Dlužníci se tak dostávají do neřešitelné dluhové spirály, ze které často není cesty ven.
Oddlužení, neboli osobní bankrot, představuje možnost, jak se exekucím vyhnout a již probíhající exekuce zastavit a tím zajistit aby dluhy dále nerostly, a dokonce aby dlužník splatil jen část dluhů a zbytek mu byl odpuštěn.
Oddlužení má za úkol pomoci dlužníkům dostat se z těžké životní situace a tak zabránit, aby se z občanů, kteří ať už vlastní vinou nebo nikoliv, mají dluhy které nedokáží splatit, nestávali bezdomovci a nebyli závislí na sociální podpoře.
PDF verze

Jak oddlužení funguje

1. Konzultace po telefonu ZDARMA

Kontaktujte nás telefonicky (+420 737 742 110), emailem nebo pomocí našeho kontaktního formuláře, a my Vám poskytneme bezplatnou konzultaci po telefonu při které Vám navrhneme řešení Vaší situace, ať už oddlužení nebo jiné řešení. Pokud budete mít zájem o spolupráci s námi sjednáme si osobní schůzku.

2. Co potřebujete k osobní schůzce?

 • seznam všech vašich dluhů včetně jejich výše, výše úroku, splatnosti atd.
 • listiny dokládající Vaše závazky, např. Smlouvy o úvěru s bankami a nebankovními společnostmi
 • seznam Vašeho majetku
 • potvrzení od zaměstnavatele o Vašich příjmech za poslední tři roky
 • výpis z trestního rejstříku starý nejvýše 3 měsíce

3. Podání návrhu na povolení oddlužení

Společnost oddlužení na míru pro Vás do čtrnácti dnů od osobní schůzky (nebo do týdne od doby kdy nám předložíte veškeré potřebné dokumenty, pokud je při první schůzce nebudete mít k dispozici) zpracuje návrh na povolení oddlužení a podá ho k soudu, a to buď přímo na základě plné moci, nebo Vám ho zašle emailem a podáíte si ho sami u Krajského (městského) soudu. Garantujeme 100% úspěšnost schválení návrhu soudem, nemusíte mít proto obavy, že by soud Váš návrh zamítl, jak se často stává, pokud si dlužníci podají návrh sami.> Pokud by Vám soud návrh, který jsme za Vás podali, i přesto odmítl, vrátíme Vám peníze. Zajistíme pro Vás i další právní služby, jednání s věřiteli, s exekutory, apod.

4. Povolení oddlužení soudem

Soud ihned po podání návrhu na povolení oddlužení začne o věci rozhodovat, v insolvenčním řízení rozhodují soudy s maximálním urychlením a obvykle vydají rozhodnutí do 15 pracovních dnů. Současně s rozhodnutím jmenuje soud insolvenčního správce. Správce vybírá předseda soudu, dlužník si tedy nemůže správce vybrat. Následně začíná 30 denní lhůta pro přihlašování pohledávek a jejich přezkoumání. Poté soud rozhodne, zda oddlužení schválí či nikoliv. Soud neschválí oddlužení zejména z toho důvodu, že předpokládané příjmy dlužníka v příštích pěti letech nebudou stačit ani na splacení 30% jeho dluhů. To se Vám s naší společností stát nemůže, neboť pokud by soud ve Vašem případě oddlužení neschválil, řekneme Vám to předem. Pokud by Vaše příjmy stačily na splacení méně než 30% z celkové výše Vašich pohledávek, i tak je možné řešení, například tak, že se někdo z Vašich příbuzných zaváže platit Vám po dobu oddlužení několik set korun měsíčně, tak aby to vyšlo na 30%.

5. Schválení oddlužení

Pokud je oddlužení schváleno máte povinnost po dobu pěti let platit každý měsíc stanovenou částku, věřitelům a insolvenčnímu správci podle rozhodnutí soudu. Pokud jste zaměstnanec, tuto částku Vám bude strhávat z platu Váš zaměstnavatel. Pokud dodržíte všechny podmínky stanovené insolvenčním zákonem, po pěti letech oddlužení končí a soud Vám na Vaši žádost odpustí nesplacený zbytek Vašich dluhů. O osvobození od zbytku dluhů je nutné soud požádat. Osvobození po pěti letech oddlužení se týká všech věřitelů, i těch kteří své pohledávky při insolvenčním řízení nepřihlásili a žádné peníze tedy nedostali. Soud Vás může osvobodit od placení zbylých dluhů i tehdy, pokud Vaše příjmy během pěti let trvání oddlužení bez vašeho zavinění poklesly tak, že jste nesplatili celých 30% Vašich dluhů. Pokud by během doby oddlužení Vaše příjmy vzrostly tak, že by postačovaly ke splacení 100% Vašich dluhů, oddlužení končí již před uplynutím pěti let, jakmile jsou dluhy splaceny.
PDF verze

Výpočet splátek

Srážky se provádějí z čisté mzdy, která se vypočte tak, že se od mzdy odečte záloha na daň z příjmů fyzických osob srážená z příjmů ze závislé činnosti, pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění. Zkrátka se jedná o vaši čistou zdaněnou mzdu.

Nezabavitelná částka

Nezabavitelná částka na povinného činí 6118,67 Kč.
Nezabavitelnou částku na vyživovanou osobu stanovíme obdobně, a to jako ¼ z nezabavitelné částky na povinného 6118 Kč, činí tedy 1529,5 Kč.
Částka 1529,5 Kč. se přičítá na manželku i když má vlastní příjem a na každé nezletilé dítě (i zletilé pokud dosud studuje) přičemž pokud jsou v oddlužení oba rodiče přičtou se děti každému z nich, ne jen jednomu.

Příklady:
svobodný dlužník - 6118 Kč
dlužník má manželku ale nemá děti - 7647,50 Kč
dlužník má manželku a jedno dítě - 9177 Kč
dlužník má manželku a 2 děti - 10 706,50 Kč
dlužník má manželku a tři děti - 12 236 Kč

částka se poté zaokrouhlí a odečte se od čisté mzdy. Př. svobodný dlužník 10.000 měs. čistého 10000 - 6118 = 3882 Kč.
při exekuci na běžné pohledávky se sráží třetina z této částky, při exekuci na přednostní pohledávky (alimenty, daně, zdrav. a soc. pojištění) dvě třetiny. Při insolvenci (oddlužení nebo konkurs) se vždy strhávají dvě třetiny. př. 3882 : 3= 1294 x 2 = 2588 Kč.

Životní minimum a normativní náklady na bydlení

Částku, nad kterou se zbytek čisté mzdy srazí bez omezení (tedy po odečtení nezabavitelných částek), stanovíme obdobně jako součet částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu, tedy jako součet částky 3410 Kč a částky 5873 Kč, činí tedy 9177 Kč.

Peníze které se sráží bez omezení

Pokud zbylá čistá mzda (tzv. výpočtová základna- mzda bez nezabavitelných částek) je rovna nebo nižší 9177 Kč, zaokrouhlí se směrem dolů na částku dělitelnou třemi (a vyjádřenou v celých korunách). Případný zbytek 1 nebo 2 Kč (odečtený od zbytku čisté mzdy při jeho zaokrouhlování směrem dolů na částku dělitelnou třemi) náleží dlužníku Částka přesahující hranici 9177 Kč se srazí bez omezení.

1080 Kč pro insolvenčního správce

Od splátky se měsíčně srazí 1080 Kč, což je odměna insolvenčního správce vč. DPH. Takto vypočtené splátky pak musí stačit splatit 30% dluhu za 60 měsíců.

Diagram výpočtu splátek

diagram výpočtu oddlužení

Příklad:
zaměstnanec s platem 25 000 čistého, manželka a 2 děti.
25 000 - 9177 = 15 823 Kč měsíčně
15 823 - 10 706,50 = 5116,50 = plně zabavitelná částka
k tomu z částky 9177 Kč dvě třetiny což je 6118 Kč
měsíčně se srazí 6646 + 5116,50 = 11 762,50 Kč

Z této částky se platí insolvenční správce (1080 Kč) a konečně i samotný dluh. To znamená, že s vypočtenou splátkou 10 682,50 Kč by mohl dlužník teoreticky splatit dluh až do výše:
(10 682,50 * 60) / 30 * 100 = 2 136 500 Kč.

PDF verze

Další podmínky pro povolení oddlužení

 • Být v platební neschopnosti nebo v hrozící platební neschopnosti. Platební neschopnost znamená, že dlužník má dluhy po lhůtě splatnosti a není schopen je platit. Hrozící platební neschopnost je situace kdy dlužník dosud dluhy platil, ale brzy nebude schopen je splácet, například proto že přišel o práci.
 • Mít alespoň dva nebo více věřitelů.
 • Mít pravidelný příjem. Soud povolí oddlužení pouze když máte pravidelný příjem (mzda, plat, příjmy z podnikání, odměna, důchod, mateřská dovolená) z kterého můžete dluh platit. Výjimkou je případ, že vlastníte movitý či nemovitý majetek, který může být prodán na úhradu dluhů. V každém případě musí být splaceno alespoň 30% z celkové výše dluhů.
 • Nemít dluhy z podnikatelské činnosti. Oddlužení je však v praxi povoleno, pokud dluhy z podnikání tvoří menší část (max. 20– 30 % z celkové výše všech dluhů. Pokud většina dluhů vznikla z podnikání, oddlužení je také možné ale jen se souhlasem věřitelů, nebo poté co proběhne konkurs na majetek dlužníka.
 • Nebýt v posledních 5-ti letech pravomocně odsouzen za trestný čin majetkové či hospodářské povahy (krádež, podvod, zkrácení daně atd.). Je třeba doložit výpisem z trestního rejstříku.

Do čistého příjmu započítavejte i prémie

Při oddlužení musí dlužník po dobu 5 let splácet poměrnou část svých dluhů všem svým věřitelům a zároveň odměnu a náhradu hotových výdajů insolvenčnímu správci. Celková výše všech těchto splátek závisí na výši čisté mzdy dlužníka. Do té se započítávají i čisté odměny za vedlejší činnost, kterou zaměstnanec vykonává u toho, u koho je v pracovním poměru. Nezapočítávají se naopak náhrady spojené s pracovním výkonem, např. náhrady při tuzemských a zahraničních pracovních cestách jako cestovné, stravné, výdaje za ubytování apod.

Příklad:
Dlužník, který je svobodný a bezdětný má čistý příjem 12.000 Kč a celkovou výši dluhů u všech věřitelů 500.000 Kč. Výše splátek oddlužení se vypočte tak, že se od čistého platu odečte nezabavitelná částka: 12.000 - 6118 = 5888 Kč.

Tato částka nepřesahuje součet životního minima a normativních nákladů na bydlení (3410 + 5873), takže se z těchto peněz strhávají pouze dvě třetiny. dvě třetiny z této částky jsou 3921 Kč měsíčně. Tuto částku bude dlužník splácet po dobu pěti let věřitelům a insolvenčnímu správci (1080 Kč měsíčně).

Zaměstnavatel mu bude měsíčně vyplácet částku 8.119 Kč. Za celou dobu oddlužení tak dlužník zaplatí 235.280 Kč, zbytek dluhu je mu po pěti letech soudem odpuštěn. Dlužník tak pomocí oddlužení ušetří nejméně 265.000 Kč, ve skutečnosti však ještě více, protože původní dluh ve výši 500.000 by nebýt oddlužení dále narůstal o úroky.

Jiná výše měsíčních splátek

Ne vždy je však nutné platit takto vysoké splátky. Pokud má dlužník příjem dostatečný na to, aby splatil více než 50% svých dluhů, může mu soud povolit nižší měsíční splátky. Dlužníkům, kteří vydělávají v poměru k výši dluhu více peněz, je dovoleno platit méně než obvykle. Důvodem je aby dlužníci z vyšší mzdou nebyli příliš znevýhodněni ve srovnání s dlužníky s nižší mzdou a také aby byli motivováni hledat si lépe placené zaměstnání.

Příklad:
Dva dlužníci z nichž jeden má čistou mzdu 12.000 Kč a druhý 17.000 Kč dluží shodně celkem 500.000 Kč. Oba jsou svobodní a bezdětní.
Zatímco dlužník s příjmem 12.000 Kč splatí za 5 let jen o málo více než 30 % výše svých dluhů, druhý dlužník splatí zhruba 80 % svých dluhů a přitom mu zbyde na živobytí jen o málo vyšší část mzdy než prvnímu dlužníkovi.

Tento dlužník může požádat soud o stanovení nižších splátek než je zákonem stanovená výše, přičemž však musí splatit minimálně 50% z celkové výše dluhů. Na snížení splátek však není právní nárok, soud rozhodne o žádosti o snížení splátek podle toho jaké důvody vedly k dlužníkovu úpadku, k opatřením, která dlužník dělá k zachování a zvýšení svých příjmů i k jiným důvodům.

Oddlužení zpeněžením majetku

Druhou možností oddlužení je oddlužení prodejem majetku dlužníka, v praxi se obvykle jedná o nemovitost. Tato varianta je pro dlužníka méně příznivá než oddlužení plněním splátkového kalendáře, ale přesto má výhody před konkursem nebo prodejem nemovitosti v exekuci. Pokud totiž nestačí výtěžek z prodeje v exekuci nebo při konkursu ke splacení všech dluhů, dlužníkovi část dluhů zůstává, naproti tomu při prodeji majetku při oddlužení jsou zbylé dluhy odpuštěny.
PDF verze

Společné oddlužení manželů

Máte dluhy, které jsou součástí společného jmění manželů? Pak je výhodné podat návrh na oddlužení společně. Společné oddlužení manželů má řadu výhod, zejména tu, že odměnu insolvenčního správce platíte jen jednou nikoliv dvakrát, a tak ušetříte přibližně 60.000 Kč.

Příklad:
Manželé se dvěma dětmi, dluh 1 500 000 Kč. Muž vydělává 20 000 čistého měsíčně, žena 15 000 čistého měsíčně.

Výpočet splátek:
Muž: 20 000 -[6 118 +(1529,50 x 3)] = 9223 Kč, dvě třetiny z této částky jsou 6148 Kč měsíčně.
Žena: 15 000 - [6118 +(1529,50 x 3)] = 4223 Kč. Dvě třetiny z této částky jsou 2816 Kč měsíčně.

Manželé tak budou splácet měsíčně 8964 Kč. Za 5 let tak splatí 537 840 Kč. Celková úspora díky oddlužení je minimálně 962 000 Kč ve skutečnosti však ještě více, protože původní dluh ve výši 1 500 000 by nebýt oddlužení dále narůstal o úroky.

Chcete podat návrh na společné oddlužení manželů? Obraťte se na nás a my vše zařídíme.
PDF verze

Konkurs obchodních společností

Dluží vám peníze Váš obchodní partner, který je společností s ručením omezeným nebo akciovou společností a víte o tom, že tato společnost má více věřitelů a nesplácí své závazky? Neváhejte a obraťte se na nás a my pro Vás sepíšeme insolvenční návrh na Vašeho dlužníka.

Jste jednatelem společnosti s ručením omezeným nebo členem představenstva akciové společnosti a Vaše společnost je v platební neschopnosti a není naděje na její záchranu? Pak je nutné podat na svojí společnost insolvenční návrh. Podání insolvenčního návrhu je Vaše povinnost podle zákona a pokud tak neučiníte, můžete být odsouzen k náhradě škody vzniklé věřitelům Vaší společnosti.

Společnost Oddlužení na míru pro Vás sepíše insolvenční návrh během několika pracovních dnů po schůzce a předání dokumentů.